การจัดการการขาย

 

คำอธิบายรายวิชา

131-006 การจัดการการขาย 3 (3-0- 6)

Sales Management

วิชาบังคับก่อน : 100-008 หลักการตลาด

แนวคิดและหลักการจัดการการขาย การจัดโครงสร้างองค์กรฝ่ายขายการแบ่งเขตการขายการสรรหา การคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงานขาย การจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายและงบประมาณการขาย เทคนิคการขาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารลูกค้า

รายใหญ่


เอกสาร

Sales Management_Chapter1
Sales Management_Chapter2
Sales Management_Chapter3
Sales Management_Chapter4
Sales Management_Chapter5

Sales Management_Chapter6

Sales Management_Chapter7

Sales Management_Chapter8

ใบงาน วิชาการจัดการการขาย