หน้าหลัก

ajnidchaอ.ณิชชา  ปะณะรักษ์
nipana@rpu.ac.th
panarak.s@hotmail.com

บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต